फिफा संस्थया वेल्ड् फुट्बोलर् इति पुरस्कारेण त्रिवारं सम्मानितः विश्वविख्यातः पादकन्दुकक्रीडकः अयम्। पोर्चुगीस् – देशीयः अयं विभिन्नेषु पादकन्दुक- क्लब् संघेषु सदस्यः अस्ति।