सीमागान्धी इति विख्यातः भारतस्य स्वातन्त्र्यसंग्रामनायकः आसीत् खान् अब्दुल् गाफर्खान्। 1987 तमे वर्षे राष्ट्रं भातरत्नपुरस्कारेण इमं समादरत्। भारतरत्नेन पुरस्कृतः प्रथमवैदेशिकः भवति खान्  अब्दुल् गाफर्खान्।