सुनिल् मनोहर् गवास्कर् महोदयः क्रिक्कट् क्रीडाक्षेत्रे भारतस्य नाम विश्वप्रसिद्धं कृतेषु एकः अस्ति। टेस्ट् क्रिक्कट् क्रीडासु दशसहस्रं रण् प्राप्तेषु प्रथमः भवत्यम्। 1975 तमे अर्जुनापुरस्कारेण सम्मानितोयं भारतीयक्रिक्कट्क्रीडासंघस्य नायकः, ग्रन्थकारः, पद्मभूषण् पुरस्कारजेता च भवति।