1866 May नवमे दिने अस्य जन्म। भारतीय स्वतन्त्रतान्दोलने सौम्यवादिनां प्रमुखः आसीत् अयम्। महात्मागान्धी अयमेव राजनैतिकक्षेत्रे गुरुमिव मन्यते। गोखले समीपं किञ्चित्कालं वसन् तस्य सरलजीवनेन अविरतकार्यपरतया वात्सल्यभावेन च आकृष्टः अभवत् गान्धिमहोदयः।