अयं विख्यातः गायकः संगीतज्ञः च आसीत्। भारतसर्वकारेण पद्मश्री पुरस्कारेण सम्मानितः एषः तिरुमल – तिरुप्पतिदेवस्थानस्य प्रथमः आस्थानगायकश्चासीत्।