केरलीयः सामाजिकनवोत्थाननायकः आसीत् श्रीविद्याधिराजा परमभट्टारक चट्टम्बिस्वामि। स्त्रीसमतायै सार्वलौकिकविद्याभ्यासाय अधस्थितानां उन्नमनाय च अयं बहुप्रयत्नम् कृतवान्। अद्वैदचिन्तापद्धतिः, प्राचीनमलयालम्, वेदाधिकारनिरूपणं, क्रिस्तुमतच्छेदनम् इत्यादिनां महत् ग्रन्थाणां अनेकेषां स्वतन्त्रकृतीनां च रचयिता भवति अयं यतिवर्यः।