चन्द्रशेखर् सीतारां तिवारी प्रिथितः स्वतन्त्रतान्दोलनक्रान्तिकारी भगत्सिंहस्य गुरुश्चासीत्।