विश्वप्रसिद्धः आङ्गलचलच्चित्रकारः, नटः, संविधायकः, निर्माता च भवति चार्ली चाप्लिन्। पञ्चमे वयसि आरभ्य अशीति वयपर्यन्तं सः नटः आसीत्। निशब्दचलच्चित्रकारेषु प्रमुखोयं ट्राम्प् नाम कथापात्ररूपेण बहुवारम् अभिनयं कृतम्। तस्य कृते द्विवार् प्रत्येकतया ओस्कार् पुरस्कारः प्राप्तः।