वन्यजीवीसंरक्षकरूपेण प्रसिद्धः एड्वेर्ड् जिं कोरबट्ट् महोदयस्य स्मरणार्थंमेव दिनाचरणमिदम्। तस्य स्मरणार्थं भारते उत्तराञचल् राज्य विद्यमान देशीयोद्यानस्य नाम जिं कोर्बट् देशीयोद्यानम् इत्यकरोत्।