प्रसिद्धः मलयालकविः उपन्यासकारः अध्यापकः ज्ञानपीठपुरस्कारजेता च आसीत् अयं महाभागः। 1961 – केरला साहित्य अकादमिक पुरस्कारः, 1963 – केन्द्रसाहित्य – अकादमि पुरस्कारः। 1967 – सोवियट् लान्ट् नेह्रू पुरस्कारः च लब्धमस्ति। पद्मभूषण् पुरस्कारेणापि भारतसर्वकारेण सम्मानितः।