विश्वप्रिद्धा हारी पोट्टर् कथानां स्रष्टा भवति जोवान् रौलिङ्। 1990 वर्षे तया कृता एका रेलयानयात्रा एव कथारचनायाः प्रचोदनमभवत्। 400 मिल्यण् हारि पोट्टर् पुस्तकानि विक्रणं कृतम्।