मुद्रणस्य पिता इति विख्यातः जर्मनीदेशीयः पुस्तकप्रकाशकः आसीत्। लाटिन् – भाषया लिखितं बैबिल् आसीत् तस्य प्रथमं प्रकाशनम्।