मराठायाः झान्सी राज्यस्य राज्ञी आसीत् राणी लक्ष्मी। पितरौ एनां मणिकर्णिका इत्याहुतवन्तौ। 1857 तमे प्रथमस्वतन्त्र्यान्दोलने नायकेषु एका भवति। धीरवनिता इयं भारतस्य जुवान् ओफ् आर्क् इत्यपि प्रसिद्धा जाता। राण्याः स्मरणार्थम् अधुना भारतसैन्यस्य एकस्य दलस्य नाम झान्सी रेजिमेन्ट् इत्यस्ति।