भारतीयवंशजा लेखिका अस्ति झुंपालाहिरी। इन्टर्प्रट्टर् ओफ् मालडीस् इति प्रथम लघुकथासमाहाराय 2000 वर्षस्य पुलिट्ट्सर् पुरस्कारः प्राप्तः।