विश्वप्रसिद्धः आङ्गलेयसाहित्यकारः आसीत् तोमस् स्टीम्स् एलियट्ट्। विंशतितमशतकस्य साहित्यकारेषु प्रमुखः आसीत्। 1848 तमे वर्षे साहित्यस्य  नोबेल् पुरस्कारः अनेन  प्राप्तः।