स्तोभजनकाख्यायिकाकारः अमेरिकादेशीयः साहित्यकारः भवति। द डाविन्ची कोड् इति अख्यायिकारचनया प्रसिद्धः जातः। इन्फेर्णो, द लोस्ट् सिम्बल् इत्यादयः तस्य प्रसिद्धकृतयः भवति।