जीवशास्त्रात्मभूततत्वस्य परिणामसिद्धान्तस्य उपज्ञाता प्रसिद्धः आङ्गलेय प्रकृतिशास्त्रज्ञः च भवति चाल्स् रोबर्ट् डार्विन्।