चिदम्बरम् अण्णामलै विश्वविद्यालयस्य स्थापकः भवति राजा सर् अण्णामल चेट्टियार्। तस्य मातुः मिनाक्ष्याः नाम्ना 1920 तमे वर्षे तमिल्नाडुराज्यस्य चिदम्बरे स्थापितः कलालयः एव पश्चात् अण्णामलै विश्वविद्यालयरूपेण परिवर्तितम्।