भारतस्य द्वितीयराष्ट्रपतिः सर्वेप्पल्लि राधाकृष्णः। भारतीयतत्त्वचिन्तां पाश्चात्येभ्यः परिचायनं कृतवानयं विद्याभ्यासविचक्षणश्चासीत्।