भारतस्य पोख्रान् स्थाने सञ्जातस्य  प्रथम – अणुविस्फोटनपरीक्षणस्य सूत्रधारः आसीत् अयम्। पद्मश्री, पद्मभूषण्, पद्मविभूषण्, शान्तिस्वरूप् भट्नगर् सम्मानं इत्यादिभिः पुरस्कारैः सम्मानितः आसीत्।