स्वतन्त्रभारतस्य प्रथमः राष्ट्रपतिः आसीत्। 1962 तमे वर्षे भारतरत्नापुरस्कारेण समादृतः। भारतीयशिक्षा इति विख्यातग्रन्थस्य कर्ता भवति।