स्वातन्त्र्यसमरसेनानी, राष्ट्रतन्त्रज्ञः, सामाजिकसैद्धान्तस्य (सोष्यलिस्ट्) वक्ता च आसीत् अयम्। राष्ट्रियतत्त्वशास्त्रे अयं डाक्टर् बिरुदं प्राप्तवान्।