मानवराशेः परिवर्तनाय अनेन बहूनि उपकरणानि आविष्कृतानि। चलच्चित्रछायाग्राहिणी, विद्युद्दीपः, फोणोग्राफ् इत्यादीनाम् आविष्करणेन विख्यातः एषः प्रमुखः व्यवसायी च आसीत्।