अमेरिका देशीयः शास्त्रज्ञः टावन्पोर्ट् महोद्यः प्रथमतया विद्युत्यन्त्रनिर्माणं (इलट्रिक् मोटोर्) कृत्वा लाभेन विपणनं च कृतवान्।