वेङ्कटेश्वरन् दक्षिणामूर्ति भारतीयः महा सङ्गीतकारः आसीत्। भारतीयभाषाचलचित्रेषु मा किं 900 गानानां सङ्गीतसंविधानम् अनेन कृतम्। चलचित्रलोके स्वामी इति सादरं सम्बुद्ध्यते अयम्।