ए. ओ. ह्यूं महाभागेन साकं इन्ट्यन् नाषणल् कोण्ग्रस् स्थापनाय प्रेरकोयं भारतस्य वन्द्यवयोधिकः स्वातन्त्र्यसमरनेता, विद्याभ्यासविचक्षणः, बुद्धिजीविः, वस्त्रव्यापारी चासीत्।