भारतीयः चलच्चित्रनिर्माता, निदेशकः, पटकथारचयिता च आसीत् धुन्दिराज् गोविन्द् फाल्के। भारतीयचलच्चित्रस्य पिता इति विख्यातस्यास्य प्रथमचलच्चित्रं भवति राजा हरिश्चन्द्रः (1913)। 95 चलच्चित्राणि, 26 लघुचलच्चित्राणि च भारतीयचलच्चित्रक्षेत्रे तस्य योगदानं भवति।  ऊनविंशतिवर्षसीमिते काले एव एतानि निर्मितानि इति तस्य महत्वं वर्धयते। भारतस्य परमोन्नतचलच्चित्रपुरस्कारः फाल्के महोदयस्य स्मरणार्थं भारतसर्वकारेण 1969 तः प्रारब्धः।