वैदेशिकानां शासनात् स्वराज्यस्य मोचनाय कृतभूरिप्रयत्नेषु अन्यतमः भवति केरळवर्मापषश्शिराज:। केरले कण्णूर् मण्डले कोट्टयम् राजवंशे जन्म प्राप्तः। केरले वैदेशिकशासनस्य परिसमाप्तये  कृतप्रयत्नेषु राजसु प्रथमगणनीयो भवति पषश्शिराज:। सः केरलसिंहः इति नाम्ना  प्रसिद्धः।