आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र रे भारतीयः रसतन्त्रशास्त्रकारः भवति। भारतस्य प्रथम औषधरसतन्त्रालयस्य (Pharmaceutical company) स्थापकः भवत्ययम्। A history of hindu chemistry from the earliest times to the middle of sixteenth century इति महाग्रन्थस्य कर्ता च भवति।