1985 – 86 वर्षद्वये विश्वकायिकतारेषु प्रमुखेषु दशत्सु एका आसीत्। पद्मश्री, अर्जुना इति पुरस्काराभ्यां सम्मानिता। भारतस्य सर्वकालचरित्रे धावनस्पार्धायां उषायाः अद्वितीयं स्थानमस्ति। अधुना धावकानां प्रशिक्षणं ददाति।