केरळीयसामाजिकपरिष्कर्तृषु अन्यतमः महान् संस्कृतपण्डितश्च आसीत् पुन्नश्शेरि नीलकण्ठशर्मा। अनेनैव पट्टाम्बि संस्कृतकलालयस्य आरम्भः कृतः।