भारतीयः प्रयुक्तस्थितिविवरशास्त्रज्ञः (स्टाटस्टिक्स्) प्रशान्तचन्द्रमहलनोबिस् महलनोबिस् अन्तरमिति स्थितिविवर – एककस्य नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। भारतीयस्थितिविवरशास्त्रपठनकेन्द्रस्य स्थापकः अयं बृहदादर्श व्याप्तिनिर्णयक्षेत्रे महत्तरं योगदानमकरोत्। भारतीयस्थितिविवरशास्त्रस्य पिता इत्यपि प्रसिद्धोयं महाभागः।