अमेरिक्काऐक्यराष्ट्रस्य चतुश्चत्वारिंशत्तम राष्ट्रपतिरयम्। 2009 तमे वर्षे शान्त्यर्थं नोबेल् पुरस्कारोपि अनेन प्राप्तः।