भारतस्य उपराष्ट्रपतिःअयं 1977 तमे वर्षे राष्ट्रपतेः फक्रुद्दीन् अलि महाभागस्य मरणेन आक्टिङ् प्रसिडन्ट् स्थानमपि अलङ्कृतवान्।