विश्वस्कौट्संस्थायाः पिता इति ख्यातः अस्ति सर् रोबर्ट् बेडन् पवल् । अस्य जन्मदिनं स्कौट् तथा गैड् संस्थया विश्वचिन्तादिनत्वेन आचर्यते।