1. साहित्यकारः शिक्षाविचक्षणः संस्कृतपण्डितश्चासीत् भगवन् दास्। हिन्दीसंस्कृतभाषाभ्यां त्रिंशदधिकग्रन्थाः अनेन विरचिताः। भारतरत्न पुरस्कारेण सम्मानितः। आनी बसन्ट् महाभागया साकं सेन्ट्रल् हिन्दु कोलेज् नाम कलालयः अनेन स्थापितः। अयमेव अधुना बनारस् हिन्दु विश्वविद्यालय इति विश्वविख्यातः।