संविधाननिर्माणसमितेः अध्यक्षः आसीत्। बुद्धधर्मनवोत्थाननायकः, नियमपण्डितः, अधस्स्थितानां जनानां नेता चासीत्। 1990 तमे वर्षे भारतरत्ना पुरस्कारेण भारतसर्वकारः समादृतः।