भारतीयः अयं गायकः, संगीतज्ञः, चलच्चित्रकारश्चासीत्। 1967 – 72 पर्यन्तम्असम् राज्यस्य नियमसभासामाजिकः आसीत्। पद्मश्री, पद्मभूषण्, दादा साहेब् फालके पुरस्कारैः समादृतः।