रेडियो तरङ्गानुपयुज्य आशयविनिमयं कर्तुं शक्यते इति निरूपितवान् भवति गूग्लियेल्मो मार्कोणी। लोकवार्तावितरणक्षेत्रे परिवर्तनमाप्तुं कारणभूतोयं निरूपणं तस्मै नोबेल् (1909) पुरस्कारप्राप्त्यै कारणमभूत्।