कर्णाटकासङ्गीतलोके त्रिमूर्तयः इति विख्यातेषु एकः मुत्तुस्वामिदीक्षितः। त्यागराजस्वामी – श्यामशास्त्रिः – मुत्तुस्वामिदीक्षित इति त्रिमूर्त्तिषु संस्कृतभाषायां दीक्षितः एव गीतरचना कृता।