भारतसैन्यस्य राजपुत्रा रेजिमेन्ट् मध्ये सैनिकः आसीत् मेजर् मुकुन्द् वरदराजन्। जम्मु काश्मीर् मध्ये आतङ्गवादिभिः युद्धं कृत्वा वीरमृत्युम् उपगतः। मरणानन्तरबहुमत्या अशोकचक्रेण आदृतः।