इट्टली देशीयः शिल्पिः, चित्रकारः, कविः चासीत् मैक्कलाञ्चलो महोदयः। वास्तुकारेणानेनैव रोमनगरे सेन्ट् पीटेर्स् देवालयस्य निर्माणस्य सारथ्यम् अकरोत्। पियात्ता, डेविड्, लास्ट् जड्जिमेन्ट् इत्यादयः अस्य प्रसिद्धं निर्माणं भवति।