“फादर् ओफ् इलक्ट्रिसिट्टि” इति प्रसिद्धः आङ्गलेय शास्त्रज्ञः भवति मैक्कल् फारडे। सर्वैरपि आद्रियमाणः एषः चरित्रे शास्त्रे च स्वीयव्यक्तिमुद्रां अङ्कितवान्।