भारतस्वतन्त्र्यसमरसेनानी अयं भरतस्य कोण्ग्रस् इतर प्रथमः प्रधानमन्त्री आसीत्। पाक्किस्थानराष्ट्रस्य परमोन्नतपुरस्कारः निषान् इ पाक्किस्थान् पुरस्कारेणापि अयं सम्मानितः। बोम्बे राज्यस्य मुख्यसजीवः, भारतसर्वकारे गृहमन्त्री, वित्तमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रिपदं च अलङ्कृत्य भारतस्य चतुर्थ प्रधानमन्त्री अभवत्।