भारतीयः प्रसिद्धः गायकः भवति पद्मश्री डा. के. जे. येशुदास् महोदयः। प्रायः सर्वासु भारतीयभाषासु विद्यमानानि गानानि अनेन अलपितानि। गानगन्धर्व इति नाम्ना प्रसिद्धोऽयं सप्तवारं केन्द्रचलच्चित्रपुरस्कारेण सम्मानितः।गायकः अयं केरलराज्यस्थः।