2010 वर्षस्य साहित्यनोबेल् पुरस्कारजेता मरियो पेड्रो वर्गास् योसा वर्यः लेखकः, राष्ट्रियप्रवर्तकः, अध्यापकः, पत्रप्रवर्तकश्चासीत्।