फिलिप्पैन्स् राष्ट्रस्य तृतीयः अध्यक्षः आसीत् माग्ससे महोदयः। प्रसिद्धः मागससे पुरस्कारः अस्य स्मरणार्थं दीयमानोऽस्ति।