प्रथमभारतीयनोबेल्पुरस्कारजेता, कविः, गायकः, नाटककारः, आख्याकारः, चित्रकारः, विद्याभ्यासविचक्षणः च अयं 1861 May मासस्य 7 दिनाङ्के जनिमलभत। शान्तिनिकेतन् नामक विश्वकलाशालायाः स्थापकः। भारतीयदेशीयगीतस्य कर्ता। 1913 तमे वर्षे गीताञ्जली इति ग्रन्थस्य कृते नोबेल् सम्मानं प्राप्तवान्। बङ्गलादेशस्य देशीयगानमपि अनेनैव रचितः। श्रीलङ्काराष्ट्रस्य देशीयगानस्य रचनायां अस्य कृतिरेव मूलाधारः। 1941 तमे वर्षे अयं दिवङ्गतः।