प्रथमभारतीयनोबेल्पुरस्कारजेता, कविः, गायकः, नाटककारः, आख्याकारः, चित्रकारः, विद्याभ्यासविचक्षणः च आसीत् रवीन्द्रनाथठकूर्। शान्तिनिकेतने विश्वभारती नामक विश्वकलाशालायाः स्थापकः। भारतीयदेशीयगीतस्य कर्ता। 1913 तमे वर्षे गीताञ्जली इति ग्रन्थस्य कृते नोबेल् सम्मानं (1913) प्राप्तवान्। बङ्गलादेशस्य देशीयगानमपि अनेनैव रचितः। श्रीलङ्काराष्ट्रस्य देशीयगानस्य रचनायाम् अस्य कृतिरेव मूलाधारः।