विश्वविख्यातः भारतीयः चित्रकारः राजारविवर्मा किलिमानूर् राजमन्दिरे जनिमलभत। अतुल्यप्रतिभया तस्य ख्यातिः अधुनापि विश्वं विस्मयं कारयति। चित्रकलायाः राजा इति च विख्यातः।